DiTail

Økende behov for metaller og mineraler verden over medfører miljøutfordringer. Moderne gruvedrift krever gode og langsiktige løsninger for deponering av restavfall i form av gråberg og finkornet masse.

Deponering av gruveavgang i sjø er kostnadseffektivt og en mye brukt metode i Norge. Sjødeponering av gruveavgang er imidlertid kontroversielt, og kan medføre spredning av partikler som kan være skadelige for vannlevende organismer. Stress som følge av påvirkning av partikulært materiale vil ikke nødvendigvis være dødelig for organismer i vannsøylen, men kan påvirke energibalansen og medføre mindre tilgjengelig energi til utvikling, vekst og reproduksjon.

Tidlige livsstadier av planktoniske dyr som hoppekreps (Calanus finmarchicus) og pelagiske fiskelarver er spesielt sensitive for stress da de trenger energi til utvikling og vekst.

I dette prosjektet vil vi gjøre effektstudier med finkornet gruvemasse, og bruke resultater fra forsøk med hoppekreps, fiskeegg og fiskelarver til å utvikle modeller som vil si noe om hvor utsatt dyrene er for gruveavgang.

Disse modellene vil så kunne brukes til å prediktere hvor skadelig sjødeponi er for plankton-levende organismer som hoppekreps og fiskelarver i norske fjorder.